Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Advocaat mr. dr. ing. Peter de Haan is op de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen gepromoveerd. Hij schrijft veel over deze wet en geeft ook vaak cursussen. Peter heet u van harte welkom op zijn website over de wet.

Als bouwrechtadvocaat met een technische achtergrond kan hij als geen ander deze bouwwet op het snijvlak van bouwtechniek en regelgeving uitleggen. Peter is sinds 2008 dé bouwadvocaat met een technische achtergrond, die projectontwikkelaars, aannemers, adviesbureaus, architectenbureaus en gemeenten bijstaat in vergunnings-, handhavings- en bestemmingsplanzaken.     

De Eerste Kamer heeft op 15 april 2021 aan minister Ollongren vragen gesteld over de wetenschappelijke publicaties van advocaat mr. dr. ing. Peter de Haan inzake de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Nu de Eerste Kamer hem veelvuldig aanhaalt, verzond Peter op 7 mei 2021 de volgende brief aan de Eerste Kamer.

Kwaliteitsborging
voor het bouwen

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen treedt gelijktijdig met de Omgevingswet op 1 januari 2022 in werking. Beide wetten veranderen de wijze van vergunningverlening en handhaving van bouwactiviteiten volledig. Ook leidt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen tot wijzigingen in de aansprakelijkheid en waarschuwingsplicht van de aannemer.

Op 12 november 2020 heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een tweede bestuursakkoord met minister Ollongren gesloten over de uitwerking van het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen. Vervolgens is op verzoek van de Eerste Kamer op 22 februari 2021 een aangepaste versie van die lagere regelgeving verschenen. Het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen is nog niet definitief. 

Voor bouwplannen onder het stelsel van kwaliteitsborging geldt een meldingsplicht in plaats van een vergunningplicht. Bij de bouwmelding moet de initiatiefnemer aangeven welke private kwaliteitsborger tijdens de bouw toezicht houdt. Ook moet hij bij de bouwmelding een risicobeoordeling en een borgingsplan indienen, waarin de kwaliteitsborger de risico’s beschrijft onderscheidenlijk aangeeft hoe hij die wel vermijden. Als tijdens de bouw de kwaliteitsborger merkt dat het gerealiseerde bouwwerk niet aan de bouwtechnische voorschriften voldoet, dan moet hij de gemeente waarschuwen. De kwaliteitsborger kan namelijk niet handhaven; de gemeente wel. De kwaliteitsborger moet verklaren of het gerealiseerde bouwwerk aan de bouwtechnische voorschriften voldoet. Zijn positieve verklaring is onderdeel van het dossier bevoegd gezag. Zonder zijn positieve verklaring mag het bouwwerk niet in gebruik worden genomen.

De wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek dienen met name ter bescherming van de niet-professionele opdrachtgever. Zo verdwijnt de verborgen gebreken regeling. Dat is bij een niet-professionele opdrachtgever dwingend recht. De aannemer moet zijn opdrachtgever schriftelijk en ondubbelzinnig waarschuwen als hij denkt dat het bouwplan niet leidt tot een deugdelijk bouwwerk. Bij oplevering moet een consumentendossier worden verstrekt, waarin informatie staat ten behoeve van het onderhoud van het bouwwerk.

Wilt u meer informatie of een vrijblijvend advies? Heeft u interesse in een inhouse-cursus over de praktische gevolgen van de nieuwe regelgeving? Neem dan contact op met Peter op tel. 06 - 10057046 of peter@pdhadvocatuur.nl.
Ook kunt u onderstaand contactformulier invullen.