WKB Bouwmelding _ borgingsplan

/ Opleverdossier

De aannemer moet voorafgaand aan de oplevering een opleverdossier aan zijn opdrachtgever verstrekken. Dit dossier staat ook wel bekend als consumentendossier ondanks dat het uitgangspunt is dat dit dossier ook wordt verstrekt bij professionele opdrachtgevers.

In artikel 7:757a Burgerlijk Wetboek staat het volgende:

“In geval van aanneming van een bouwwerk legt de aannemer bij de kennisgeving dat het werk klaar is om te worden opgeleverd, bedoeld in artikel 758 lid 1, een dossier aan de opdrachtgever over met betrekking tot het tot stand gebrachte bouwwerk. Het dossier bevat gegevens en bescheiden die volledig inzicht geven in de nakoming van de overeenkomst door de aannemer en de te dien aanzien uitgevoerde werkzaamheden en bevat in ieder geval:
a. tekeningen en berekeningen betreffende het tot stand gebrachte bouwwerk en de bijbehorende installaties, en een beschrijving van de toegepaste materialen en installaties, alsmede de gebruiksfuncties van het bouwwerk;
b. gegevens en bescheiden die nodig zijn voor gebruik en onderhoud van het bouwwerk.”

De bepaling is van regelend recht. Het is dus mogelijk dat de opdrachtgever en de aannemer andere afspraken daarover maken. Er is momenteel geen overgangsrecht. Minister Ollongren overweegt om het opleverdossier alsnog onder overgangsrecht te brengen, waardoor voor lopende projecten niet direct na 1 januari 2022 een opleverdossier hoeft te worden verstrekt.

Het opleverdossier is de tegenhanger van het dossier bevoegd gezag bij de gereedmelding aan de gemeente. Dit dossier bevoegd gezag is altijd verplicht als een bouwplan onder gevolgklasse 1 valt. Zonder dossier bevoegd gezag mag het bouwwerk niet in gebruik worden genomen.