WKB Bouwmelding _ borgingsplan

/ Depot notaris

Artikel 7:768 Burgerlijk Wetboek geeft de bouwconsument als opdrachtgever het recht maximaal 5% van de aanneemsom in te houden op de laatste termijn en in depot te storten bij de notaris. De notaris gaat na drie maanden over tot uitkering, tenzij hij een mededeling krijgt van de opdrachtgever.

Voor de aannemer is in de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen een actievere rol richting zijn opdrachtgever opgenomen, zodat laatstgenoemde zich bewust is dat hij richting de notaris kan aangeven niet de laatste 5% aan de aannemer uit te keren. De gedachte hierachter is dat de aannemer de laatste gebreken herstelt waarna de bouwconsument tevreden is en de laatste 5% wordt uitgekeerd. Artikel 7:768 lid 2 Burgerlijk Wetboek bepaalt:

“De aannemer stelt de opdrachtgever uiterlijk twee maanden na het tijdstip van oplevering, doch niet eerder dan één maand na dat tijdstip, schriftelijk in de gelegenheid aan te geven of hij van de in artikel 262 van Boek 6 toegekende bevoegdheid gebruik wenst te maken. De aannemer stuurt hiervan een afschrift aan de notaris.”