WKB Bouwmelding _ borgingsplan

/ Waarschuwingsplicht

Onder het stelsel van kwaliteitsborging is het voornamelijk de kwaliteitsborger die tijdens de bouw toezicht houdt. Hij dient daarom de aannemer aanwijzingen te kunnen geven opdat het gerealiseerde bouwwerk aan de nieuwbouwvoorschriften voldoet. De kwaliteitsborger moet echter ook direct zijn opdrachtgever (de initiatiefnemer) informeren over afwijkingen van die voorschriften. De opdrachtgever kan dan zo nodig richting de aannemer stappen ondernemen.

De kwaliteitsborger hoeft de gemeente alleen te informeren als de afwijking aan het afgeven van een positieve verklaring bij de gereedmelding in de weg staat. Met andere woorden, de kwaliteitsborger informeert de gemeente pas als hij meent dat het bouwwerk in aanbouw uiteindelijk bij voltooiing niet zal voldoen aan de nieuwbouwvoorschriften.

Deze waarschuwingsplicht is voor de kwaliteitsborger in artikel 3.86 lid 1 Besluit kwaliteit leefomgeving als volgt verwoord:

“Een instrument voor kwaliteitsborging schrijft voor dat de kwaliteitsborger, voor zover van
toepassing, zijn opdrachtgever en de andere bij de bouwwerkzaamheden betrokken partijen
onverwijld informeert over bij de kwaliteitsborging geconstateerde afwijkingen van regels als
bedoeld in de hoofdstukken 4 en 5 van het Besluit bouwwerken leefomgeving, en dat hij ook
het bevoegd gezag informeert als de afwijkingen het afgeven van een verklaring als bedoeld in
het tweede lid in de weg staan.”